Life & Family management

Algemene voorwaarden

Lonneke Wingender life & family management
Lonneke Wingender
Van der Griendtstraat 8
5231 PC Den Bosch
T. 06 21248623
Kamer van Koophandel nummer: 17173493

1 Algemeen

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en dienstverlening wordt verstaan:

 

Opdrachtnemer:
Lonneke Wingender
Lonneke Wingender life & family management
Ziezo! professional organizer

 

Opdrachtgever:
De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever een schriftelijke offerte ondertekent van opdrachtnemer.
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend voor opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst per direct op te zeggen zonder opgaaf van reden.

3 Adviezen en wijze van uitvoering van opdracht

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer.
Dit blijft altijd de verantwoording van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer verstrekt adviezen aan opdrachtgever omtrent het organizen in de breedste zin van het woord en omtrent de dienstverlening van life & family management. Deze adviezen zijn echter vrijblijvend en de daadwerkelijke keuze en verantwoording ligt te alle tijden bij de opdrachtgever, het opruimen en eventueel wegdoen van spullen en het maken van allerlei keuzes zijn voor opdrachtgever. Opdrachtnemer kan hiervoor dan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
Opdrachtgever is niet bevoegd bindende instructies te geven over de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtnemer is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

4 Aansprakelijkheid

-Lonneke Wingender heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.
-Lonneke Wingender is nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Lonneke Wingender. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
-Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Lonneke Wingender heeft gemeld.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
-Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
-Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

5 Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekkinghebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever.

6 Wegdoen van spullen

Handelend onder Professional organizer zal opdrachtnemer nooit iets op eigen initiatief weggooien of wegdoen. Het is altijd de keuze van de opdrachtgever om iets weg te gooien of op welke manier dan ook een andere bestemming te geven.

7 Tarief en facturering

Het uurtarief staat vermeld op de website.  Voor particulieren is het tarief inclusief btw, voor bedrijven exclusief btw. en exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

Nadat u de factuur ontvangen heeft, is de geldende betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Wanneer de betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaats vindt, is opdrachtgever aan de opdrachtnemer wettelijk rente alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast op 1 juli of op 1 januari. Dit zal echter twee maanden van te voren schriftelijk worden medegedeeld.
Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Lonneke Wingender reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever. Reiskosten zijn € 0,19 per kilometer en gelden voor een retourreis.

8 Afspraak, duur en beëindiging

Afspraken welke niet tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht. Opdrachtgever kan de afspraak telefonisch annuleren, bij geen gehoor mag opdrachtgever voicemail in spreken, een app of sms te sturen. Ook mag een mail gestuurd worden om te annuleren: info@lonnekewingender.nl
Wil opdrachtgever eerder stoppen dan de geplande tijd, dan worden de geplande uren volledig in rekening gebracht.

Opdrachtgever heeft door het vervallen van de afspraak (welke partij dan ook annuleert) geen recht op enige vergoeding.

Een overeenkomst voor een organizing- of coachingstraject kan na onderling overleg door beide partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch
Als u een eerste afspraak bij  Lonneke Wingender heeft gemaakt, gaat u daarmee ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met het privacy beleid van Lonneke Wingender

 

 

Download mijn algemene voorwaarden als PDF.

Koefnoentjes
Inspiratieshop